Proceedings of the Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

Le Sun, Chengqing Zong, Min Zhang, Gina-Anne Levow (Editors)


Anthology ID:
W14-68
Month:
October
Year:
2014
Address:
Wuhan, China
Venue:
WS
SIG:
SIGHAN
Publisher:
Association for Computational Linguistics
URL:
https://aclanthology.org/W14-68
DOI:
10.3115/v1/W14-68
Bib Export formats:
BibTeX
PDF:
https://preview.aclanthology.org/ingestion-script-update/W14-68.pdf

pdf bib
Proceedings of the Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
Le Sun | Chengqing Zong | Min Zhang | Gina-Anne Levow

pdf bib
Research on Chinese discourse rhetorical structure representation scheme and corpus annotation
Guodong Zhou

pdf bib
The Construction of language Resource and Knowledge Base for Chinese Language Computing
Zhifang Sui

pdf
COV Model and its Application in Chinese Part-of-Speech Tagging
Fukun Xing | Rou Song

pdf
Maximum Entropy for Chinese Comma Classification with Rich Linguistic Features
Xiaojuan Li | Hua Yang | JiangPing Huang

pdf
Improving Bilingual Lexicon Extraction Performance from Comparable Corpora via Optimizing Translation Candidate Lists
Shaoqi Wang | Miao Li | Zede Zhu | Zhenxin Yang | Shizhuang Weng

pdf
Ch2R: A Chinese Chatter Robot for Online Shopping Guide
Peijie Huang | Xianmao Lin | Zeqi Lian | De Yang | Xiaoling Tang | Li Huang | Qiang Huang | Xiupeng Wu | Guisheng Wu | Xinrui Zhang

pdf
Improving Chinese Sentence Polarity Classification via Opinion Paraphrasing
Guohong Fu | Yu He | Jiaying Song | Chaoyue Wang

pdf
Problematic Situation Analysis and Automatic Recognition for Chinese Online Conversational System
Yang Xiang | Yaoyun Zhang | Xiaoqiang Zhou | Xiaolong Wang | Yang Qin

pdf
Segment-based Fine-grained Emotion Detection for Chinese Text
Odbal | Zengfu Wang

pdf
Bilingual Product Name Dictionary Construction Using a Two Stage Method
Yatian Shen | Xuanjing Huang

pdf
Detection on Inconsistency of Verb Phrase in TreeBank
Chaoqun Duan | Dequan Zheng | Conghui Zhu | Sheng Li | Hongye Tan

pdf
Local Phrase Reordering Model for Chinese-English Patent Machine Translation
Xiaodie Liu | Yun Zhu | Yaohong Jin

pdf
Sentence Alignment of Historical Classics based on Mode Prediction and Term Translation Pairs
Chao Che | Xiaojun Zheng

pdf
The CIPS-SIGHAN CLP 2014 Chinese Word Segmentation Bake-off
Huiming Duan | Zhifang Sui | Tao Ge

pdf
Word Segmenter for Chinese Micro-blogging Text Segmentation – Report for CIPS-SIGHAN’2014 Bakeoff
Lu Xiang | Xiaoqing Li | Yu Zhou

pdf
Leveraging Rich Linguistic Features for Cross-domain Chinese Segmentation
Guohua Wu | Dezhu He | Keli Zhong | Xue Zhou | Caixia Yuan

pdf
Personal Attributes Extraction in Chinese Text Bakeoff in CLP 2014: Overview
Ruifeng Xu | Shuai Wang | Feng Shi | Jian Xu

pdf
Personal Attributes Extraction Based on the Combination of Trigger Words, Dictionary and Rules
Kailun Zhang | Mingyin Wang | Xiaoyue Cong | Fang Huang | Hongfa Xue | Lei Li | Zhiqiao Gao

pdf
An Introduction to BLCU Personal Attributes Extraction System
Dong Yu | Cheng Yu | Qin Qu | Gongbo Tang | Chunhua Liu | Yue Tian | Jing Yi

pdf
Overview of SIGHAN 2014 Bake-off for Chinese Spelling Check
Liang-Chih Yu | Lung-Hao Lee | Yuen-Hsien Tseng | Hsin-Hsi Chen

pdf
Extended HMM and Ranking Models for Chinese Spelling Correction
Jinhua Xiong | Qiao Zhang | Jianpeng Hou | Qianbo Wang | Yuanzhuo Wang | Xueqi Cheng

pdf
Chinese Word Spelling Correction Based on Rule Induction
Jui-Feng Yeh | Yun-Yun Lu | Chen-Hsien Lee | Yu-Hsiang Yu | Yong-Ting Chen

pdf
Evaluation Reportof the fourth Chinese Parsing Evaluation: CIPS-SIGHAN-ParsEval-2014
Qiang Zhou

pdf
Generative CCG Parsing with OOV Prediction
Huijia Wu

pdf
An Improved Graph Model for Chinese Spell Checking
Yang Xin | Hai Zhao | Yuzhu Wang | Zhongye Jia

pdf
Introduction to NJUPT Chinese Spelling Check Systems in CLP-2014 Bakeoff
Lei Gu | Yong Wang | Xitao Liang

pdf
Chinese Spelling Check System Based on Tri-gram Model
Qiang Huang | Peijie Huang | Xinrui Zhang | Weijian Xie | Kaiduo Hong | Bingzhou Chen | Lei Huang

pdf
Introduction to BIT Chinese Spelling Correction System at CLP 2014 Bake-off
Min Liu | Ping Jian | Heyan Huang

pdf
A mixed approach for Chinese word segmentation
Zhen Wang

pdf
Extraction system for Personal Attributes Extraction of CLP2014
Zhen Wang

pdf
A Study on Personal Attributes Extraction Based on the Combination of Sentences Classifications and Rules
Nan-chang Cheng | Cheng-qing Zong | Min Hou | Yong-lin Teng

pdf
Chinese Spell Checking Based on Noisy Channel Model
Hsun-wen Chiu | Jian-cheng Wu | Jason S. Chang

pdf
NTOU Chinese Spelling Check System in CLP Bake-off 2014
Wei-Cheng Chu | Chuan-Jie Lin

pdf
NCTU and NTUT’s Entry to CLP-2014 Chinese Spelling Check Evaluation
Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

pdf
Chinese Spelling Error Detection and Correction Based on Language Model, Pronunciation, and Shape
Junjie Yu | Zhenghua Li