Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing


Anthology ID:
I08-4
Month:
Year:
2008
Address:
Venue:
IJCNLP
SIG:
SIGHAN
Publisher:
URL:
https://aclanthology.org/I08-4
DOI:
Bib Export formats:
BibTeX
PDF:
https://preview.aclanthology.org/ingestion-script-update/I08-4.pdf

pdf bib
Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

pdf bib
An Example-based Decoder for Spoken Language Machine Translation
Zhou-Jun Li | Wen-Han Chao | Yue-Xin Chen

pdf bib
Automatic Extraction of English-Chinese Transliteration Pairs using Dynamic Window and Tokenizer
Chengguo Jin | Seung-Hoon Na | Dong-Il Kim | Jong-Hyeok Lee

pdf
Mining Transliterations from Web Query Results: An Incremental Approach
Jin-Shea Kuo | Haizhou Li | Chih-Lung Lin

pdf
An Effective Hybrid Machine Learning Approach for Coreference Resolution
Feiliang Ren | Jingbo Zhu

pdf
Use of Event Types for Temporal Relation Identification in Chinese Text
Yuchang Cheng | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

pdf
Chinese Word Sense Disambiguation with PageRank and HowNet
Jinghua Wang | Jianyi Liu | Ping Zhang

pdf
Stochastic Dependency Parsing Based on A* Admissible Search
Bor-shen Lin

pdf
Analyzing Chinese Synthetic Words with Tree-based Information and a Survey on Chinese Morphologically Derived Words
Jia Lu | Masayuki Asahara | Yuji Matsumoto

pdf
Which Performs Better on In-Vocabulary Word Segmentation: Based on Word or Character?
Zhenxing Wang | Changning Huang | Jingbo Zhu

pdf
The Fourth International Chinese Language Processing Bakeoff: Chinese Word Segmentation, Named Entity Recognition and Chinese POS Tagging
Guangjin Jin | Xiao Chen

pdf
A Two-Stage Approach to Chinese Part-of-Speech Tagging
Aitao Chen | Ya Zhang | Gordon Sun

pdf
NOKIA Research Center Beijing Chinese Word Segmentation System for the SIGHAN Bakeoff 2007
Jiang Li | Rile Hu | Guohua Zhang | Yuezhong Tang | Zhanjiang Song | Xia Wang

pdf
Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields
Xinnian Mao | Yuan Dong | Saike He | Sencheng Bao | Haila Wang

pdf
BUPT Systems in the SIGHAN Bakeoff 2007
Ying Qin | Caixia Yuan | Jiashen Sun | Xiaojie Wang

pdf
The Character-based CRF Segmenter of MSRA&NEU for the 4th Bakeoff
Zhenxing Wang | Changning Huang | Jingbo Zhu

pdf
Chinese NER Using CRFs and Logic for the Fourth SIGHAN Bakeoff
Xiaofeng Yu | Wai Lam | Shing-Kit Chan | Yiu Kei Wu | Bo Chen

pdf
Unsupervised Segmentation Helps Supervised Learning of Character Tagging for Word Segmentation and Named Entity Recognition
Hai Zhao | Chunyu Kit

pdf
An Agent-Based Approach to Chinese Word Segmentation
Samuel W.K. Chan | Mickey W.C. Chong

pdf
Nanjing Normal University Segmenter for the Fourth SIGHAN Bakeoff
Xiaohe Chen | Bin Li | Junzhi Lu | Hongdong Nian | Xuri Tang

pdf
Two Step Chinese Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields Models
Yuanyong Feng | Ruihong Huang | Le Sun

pdf
A Morpheme-based Part-of-Speech Tagger for Chinese
Guohong Fu | Jonathan J. Webster

pdf
Chinese Named Entity Recognition and Word Segmentation Based on Character
Jingzhou He | Houfeng Wang

pdf
HMM and CRF Based Hybrid Model for Chinese Lexical Analysis
Degen Huang | Xiao Sun | Shidou Jiao | Lishuang Li | Zhuoye Ding | Ru Wan

pdf
Chinese Tagging Based on Maximum Entropy Model
Ka Seng Leong | Fai Wong | Yiping Li | Ming Chui Dong

pdf
Training a Perceptron with Global and Local Features for Chinese Word Segmentation
Dong Song | Anoop Sarkar

pdf
A Study of Chinese Lexical Analysis Based on Discriminative Models
Guang-Lu Sun | Cheng-Jie Sun | Ke Sun | Xiao-Long Wang

pdf
Word Boundary Token Model for the SIGHAN Bakeoff 2007
Jia-Lin Tsai

pdf
An Improved CRF based Chinese Language Processing System for SIGHAN Bakeoff 2007
Xihong Wu | Xiaojun Lin | Xinhao Wang | Chunyao Wu | Yaozhong Zhang | Dianhai Yu

pdf
Description of the NCU Chinese Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging for SIGHAN Bakeoff 2007
Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Yue-Shi Lee

pdf
CRF-based Hybrid Model for Word Segmentation, NER and even POS Tagging
Zhiting Xu | Xian Qian | Yuejie Zhang | Yaqian Zhou

pdf
CRFs-Based Named Entity Recognition Incorporated with Heuristic Entity List Searching
Fan Yang | Jun Zhao | Bo Zou

pdf
A Chinese Word Segmentation System Based on Cascade Model
Jianfeng Zhang | Jiaheng Zheng | Hu Zhang | Hongye Tan

pdf
Achilles: NiCT/ATR Chinese Morphological Analyzer for the Fourth Sighan Bakeoff
Ruiqiang Zhang | Eiichiro Sumita

pdf
Author Index