Gen-ichiro Kikui

Also published as: Gen’ichiro Kikui