SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing (2015)


up

pdf (full)
bib (full)
Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

pdf bib
Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
Liang-Chih Yu | Zhifang Sui | Yue Zhang | Vincent Ng

pdf bib
Sequential Annotation and Chunking of Chinese Discourse Structure
Frances Yung | Kevin Duh | Yuji Matsumoto

pdf bib
Create a Manual Chinese Word Segmentation Dataset Using Crowdsourcing Method
Shichang Wang | Chu-Ren Huang | Yao Yao | Angel Chan

pdf
Chinese Named Entity Recognition with Graph-based Semi-supervised Learning Model
Aaron Li-Feng Han | Xiaodong Zeng | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

pdf
Sentence selection for automatic scoring of Mandarin proficiency
Jiahong Yuan | Xiaoying Xu | Wei Lai | Weiping Ye | Xinru Zhao | Mark Liberman

pdf
ACBiMA: Advanced Chinese Bi-Character Word Morphological Analyzer
Ting-Hao Huang | Yun-Nung Chen | Lingpeng Kong

pdf
Introduction to SIGHAN 2015 Bake-off for Chinese Spelling Check
Yuen-Hsien Tseng | Lung-Hao Lee | Li-Ping Chang | Hsin-Hsi Chen

pdf
HANSpeller++: A Unified Framework for Chinese Spelling Correction
Shuiyuan Zhang | Jinhua Xiong | Jianpeng Hou | Qiao Zhang | Xueqi Cheng

pdf
Word Vector/Conditional Random Field-based Chinese Spelling Error Detection for SIGHAN-2015 Evaluation
Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

pdf
Introduction to a Proofreading Tool for Chinese Spelling Check Task of SIGHAN-8
Tao-Hsing Chang | Hsueh-Chih Chen | Cheng-Han Yang

pdf
Overview of Topic-based Chinese Message Polarity Classification in SIGHAN 2015
Xiangwen Liao | Binyang Li | Liheng Xu

pdf
A Joint Model for Chinese Microblog Sentiment Analysis
Yuhui Cao | Zhao Chen | Ruifeng Xu | Tao Chen | Lin Gui

pdf
Learning Salient Samples and Distributed Representations for Topic-Based Chinese Message Polarity Classification
Xin Kang | Yunong Wu | Zhifei Zhang

pdf
An combined sentiment classification system for SIGHAN-8
Qiuchi Li | Qiyu Zhi | Miao Li

pdf
Linguistic Knowledge-driven Approach to Chinese Comparative Elements Extraction
MinJun Park | Yulin Yuan

pdf
A CRF Method of Identifying Prepositional Phrases in Chinese Patent Texts
Hongzheng Li | Yaohong Jin

pdf
Emotion in Code-switching Texts: Corpus Construction and Analysis
Sophia Lee | Zhongqing Wang

pdf
Chinese in the Grammatical Framework: Grammar, Translation, and Other Applications Anonymous
Aarne Ranta | Yan Tian | Haiyan Qiao

pdf
KWB: An Automated Quick News System for Chinese Readers
Yiqi Bai | Wenjing Yang | Hao Zhang | Jingwen Wang | Ming Jia | Roland Tong | Jie Wang

pdf
Chinese Semantic Role Labeling using High-quality Syntactic Knowledge
Gongye Jin | Daisuke Kawahara | Sadao Kurohashi

pdf
Chinese Spelling Check System Based on N-gram Model
Weijian Xie | Peijie Huang | Xinrui Zhang | Kaiduo Hong | Qiang Huang | Bingzhou Chen | Lei Huang

pdf
NTOU Chinese Spelling Check System in Sighan-8 Bake-off
Wei-Cheng Chu | Chuan-Jie Lin

pdf
Topic-Based Chinese Message Sentiment Analysis: A Multilayered Analysis System
Hongjie Li | Zhongqian Sun | Wei Yang

pdf
Rule-Based Weibo Messages Sentiment Polarity Classification towards Given Topics
Hongzhao Zhou | Yonglin Teng | Min Hou | Wei He | Hongtao Zhu | Xiaolin Zhu | Yanfei Mu

pdf
Topic-Based Chinese Message Polarity Classification System at SIGHAN8-Task2
Chun Liao | Chong Feng | Sen Yang | Heyan Huang

pdf
CT-SPA: Text sentiment polarity prediction model using semi-automatically expanded sentiment lexicon
Tao-Hsing Chang | Ming-Jhih Lin | Chun-Hsien Chen | Shao-Yu Wang

pdf
Chinese Microblogs Sentiment Classification using Maximum Entropy
Dashu Ye | Peijie Huang | Kaiduo Hong | Zhuoying Tang | Weijian Xie | Guilong Zhou

pdf
NDMSCS: A Topic-Based Chinese Microblog Polarity Classification System
Yang Wang | Yaqi Wang | Shi Feng | Daling Wang | Yifei Zhang

pdf
NEUDM: A System for Topic-Based Message Polarity Classification
Yaqi Wang | Shi Feng | Daling Wang | Yifei Zhang