SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing (2013)


up

pdf (full)
bib (full)
Proceedings of the Seventh SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

pdf bib
Proceedings of the Seventh SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
Liang-Chih Yu | Yuen-Hsien Tseng | Jingbo Zhu | Fuji Ren

pdf bib
Keynote Speech: Lexical Semantics of Chinese Language
Keh-Jiann Chen

pdf bib
Can MDL Improve Unsupervised Chinese Word Segmentation?
Pierre Magistry | Benoît Sagot

pdf
Deep Context-Free Grammar for Chinese with Broad-Coverage
Xiangli Wang | Yi Zhang | Yusuke Miyao | Takuya Matsuzaki | Junichi Tsujii

pdf
Lexical Representation and Classification of Eventive Verbs - Polarity and Interaction between Process and State
Shu-Ling Huang | Yu-Ming Hsieh | Su-Chu Lin | Keh-Jiann Chen

pdf
Response Generation Based on Hierarchical Semantic Structure with POMDP Re-ranking for Conversational Dialogue Systems
Jui-Feng Yeh | Yuan-Cheng Chu

pdf
Chinese Spelling Check Evaluation at SIGHAN Bake-off 2013
Shih-Hung Wu | Chao-Lin Liu | Lung-Hao Lee

pdf
Chinese Word Spelling Correction Based on N-gram Ranked Inverted Index List
Jui-Feng Yeh | Sheng-Feng Li | Mei-Rong Wu | Wen-Yi Chen | Mao-Chuan Su

pdf
Chinese Spelling Checker Based on Statistical Machine Translation
Hsun-wen Chiu | Jian-cheng Wu | Jason S. Chang

pdf
A Hybrid Chinese Spelling Correction Using Language Model and Statistical Machine Translation with Reranking
Xiaodong Liu | Kevin Cheng | Yanyan Luo | Kevin Duh | Yuji Matsumoto

pdf
Introduction to CKIP Chinese Spelling Check System for SIGHAN Bakeoff 2013 Evaluation
Yu-Ming Hsieh | Ming-Hong Bai | Keh-Jiann Chen

pdf
Automatic Chinese Confusion Words Extraction Using Conditional Random Fields and the Web
Chun-Hung Wang | Jason S. Chang | Jian-Cheng Wu

pdf
Conditional Random Field-based Parser and Language Model for Tradi-tional Chinese Spelling Checker
Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao | Yeh-Kuang Wu | Liang-Chun Chang

pdf
A Maximum Entropy Approach to Chinese Spelling Check
Dongxu Han | Baobao Chang

pdf
A Study of Language Modeling for Chinese Spelling Check
Kuan-Yu Chen | Hung-Shin Lee | Chung-Han Lee | Hsin-Min Wang | Hsin-Hsi Chen

pdf
Description of HLJU Chinese Spelling Checker for SIGHAN Bakeoff 2013
Yu He | Guohong Fu

pdf
Graph Model for Chinese Spell Checking
Zhongye Jia | Peilu Wang | Hai Zhao

pdf
Sinica-IASL Chinese spelling check system at Sighan-7
Ting-Hao Yang | Yu-Lun Hsieh | Yu-Hsuan Chen | Michael Tsang | Cheng-Wei Shih | Wen-Lian Hsu

pdf
Automatic Detection and Correction for Chinese Misspelled Words Using Phonological and Orthographic Similarities
Tao-Hsing Chang | Hsueh-Chih Chen | Yuen-Hsien Tseng | Jian-Liang Zheng

pdf
NTOU Chinese Spelling Check System in SIGHAN Bake-off 2013
Chuan-Jie Lin | Wei-Cheng Chu

pdf
Candidate Scoring Using Web-Based Measure for Chinese Spelling Error Correction
Liang-Chih Yu | Chao-Hong Liu | Chung-Hsien Wu