SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing (2012)


up

pdf (full)
bib (full)
Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

pdf bib
Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

pdf bib
QA: from Turing Test to Intelligent Information Service
Xiaoyan Zhu

pdf bib
Linguistic foundation for NLP
Guodong Zhou

pdf
A Language Modeling Approach to Identifying Code-Switched Sentences and Words
Liang-Chih Yu | Wei-Cheng He | Wei-Nan Chien

pdf
Semi-automatic Annotation of Chinese Word Structure
Jianqiang Ma | Chunyu Kit | Dale Gerdemann

pdf
Building a Chinese Lexical Taxonomy
Xiaopeng Bai | Nianwen Xue

pdf
Extending and Scaling up the Chinese Treebank Annotation
Xiuhong Zhang | Nianwen Xue

pdf
The CIPS-SIGHAN CLP 2012 ChineseWord Segmentation onMicroBlog Corpora Bakeoff
Huiming Duan | Zhifang Sui | Ye Tian | Wenjie Li

pdf
Word Segmentation on Chinese Mirco-Blog Data with a Linear-Time Incremental Model
Kaixu Zhang | Maosong Sun | Changle Zhou

pdf
Soochow University Word Segmenter for SIGHAN 2012 Bakeoff
Yan Fang | Zhongqing Wang | Shoushan Li | Zhongguo Li | Richen Xu | Leixin Cai

pdf
CRFs-Based Chinese Word Segmentation for Micro-Blog with Small-Scale Data
Longyue Wang | Derek F. Wong | Lidia S. Chao | Junwen Xing

pdf
A Cascaded Approach for CIPS-SIGHAN Micro-Blog Word Segmentation Bakeoff 2012
Bei Shi | Xianpei Han | Le Sun

pdf
Adapting Conventional Chinese Word Segmenter for Segmenting Micro-blog Text: Combining Rule-based and Statistic-based Approaches
Ning Xi | Bin Li | Guangchao Tang | Shujian Huang | Yinggong Zhao | Hao Zhou | Xinyu Dai | Jiajun Chen

pdf
Cascaded Chinese Weibo Segmentation Based on CRFs
Keli Zhong | Xue Zhou | Hangyu Li | Caixia Yuan

pdf
Rules-based Chinese Word Segmentation on MicroBlog for CIPS-SIGHAN on CLP2012
Jing Zhang | Degen Huang | Xia Han | Wei Wang

pdf
Semi-supervised Chinese Word Segmentation for CLP2012
Saike He | Nan He | Songxiang Cen | Jun Lu

pdf
Micro blogs Oriented Word Segmentation System
Yijia Liu | Meishan Zhang | Wanxiang Che | Ting Liu | Yihe Deng

pdf
Rules Design in Word Segmentation of Chinese Micro-Blog
Hao Zong | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

pdf
A Comparison of Chinese Word Segmentation on News and Microblog Corpora with a Lexicon Based Method
Yuxiang Jia | Hongying Zan | Ming Fan | Zhimin Wang

pdf
A MMSM-based Hybrid Method for Chinese MicroBlog Word Segmentation
Xiao Sun | Chengcheng Li | Chenyi Tang | Jiaqi Ye

pdf
Chinese Tweets Segmentation based on Morphemes
Chaoyue Wang | Guohong Fu

pdf
The Task 2 of CIPS-SIGHAN 2012 Named Entity Recognition and Disambiguation in Chinese Bakeoff
Zhengyan He | Houfeng Wang | Sujian Li

pdf
SIR-NERD: A Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System using a Two-Stage Method
Zehuan Peng | Le Sun | Xianpei Han

pdf
A Template Based Hybrid Model for Chinese Personal Name Disambiguation
Hao Zong | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

pdf
Attribute based Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation
Wei Han | Guang Liu | Yuzhao Mao | Zhenni Huang

pdf
Chinese Name Disambiguation Based on Adaptive Clustering with the Attribute Features
Wei Tian | Xiao Pan | Zhengtao Yu | Yantuan Xian | Xiuzhen Yang

pdf
Explore Chinese Encyclopedic Knowledge to Disambiguate Person Names
Jie Liu | Ruifeng Xu | Qin Lu | Jian Xu

pdf
A Joint Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System
Longyue Wang | Shuo Li | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

pdf
Chinese Personal Name Disambiguation Based on Vector Space Model
Qing-hu Fan | Hong-ying Zan | Yu-mei Chai | Yu-xiang Jia | Gui-ling Niu

pdf
Evaluation Reportof the third Chinese Parsing Evaluation: CIPS-SIGHAN-ParsEval-2012
Qiang Zhou

pdf
Multiple TreeBanks Integration for Chinese Phrase Structure Grammar Parsing Using Bagging
Meishan Zhang | Wanxiang Che | Ting Liu

pdf
Parsing TCT with Split Conjunction Categories
Dongchen Li | Xihong Wu

pdf
Parsing Simplified Chinese and Traditional Chinese with Sentence Structure Grammar
Xiangli Wang

pdf
A Simplified Chinese Parser with Factored Model
Qiuping Huang | Liangye He | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

pdf
Parsing TCT with a Coarse-to-fine Approach
Dongchen Li | Xihong Wu

pdf
Traditional Chinese Parsing Evaluation at SIGHAN Bake-offs 2012
Yuen-Hsien Tseng | Lung-Hao Lee | Liang-Chih Yu

pdf
NEU Systems in SIGHAN Bakeoff 2012
Ji Ma | LongFei Bai | Zhuo Liu | Ao Zhang | Jingbo Zhu

pdf
Adapting Multilingual Parsing Models to Sinica Treebank
Liangye He | Derek F. Wong | Lidia S. Chao

pdf
Improving PCFG Chinese Parsing with Context-Dependent Probability Re-estimation
Yu-Ming Hsieh | Ming-Hong Bai | Jason S. Chang | Keh-Jiann Chen

pdf
Sentence Parsing with Double Sequential Labeling in Traditional Chinese Parsing Task
Shih-Hung Wu | Hsien-You Hsieh | Liang-Pu Chen

pdf
A Conditional Random Field-based Traditional Chinese Base Phrase Parser for SIGHAN Bake-off 2012 Evaluation
Yih-Ru Wang | Yuan-Fu Liao

pdf
Hierarchical Maximum Pattern Matching with Rule Induction Approach for Sentence Parsing
Yi-Syun Tan | Yuan-Cheng Chu | Jui-Feng Yeh