SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing (2010)


up

pdf (full)
bib (full)
CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

pdf bib
CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

pdf bib
Word Segmentation needs change- From a linguist’s view
Zhendong Dong | Qiang Dong | Changling Hao

pdf bib
Textual Emotion Processing From Event Analysis
Chu-Ren Huang | Ying Chen | Sophia Yat Mei Lee

pdf
Classical Chinese Sentence Segmentation
Hen-Hsen Huang | Chuen-Tsai Sun | Hsin-Hsi Chen

pdf
On Generalized-Topic-Based Chinese Discourse Structure
Rou Song | Yuru Jiang | Jingyi Wang

pdf
Semantic Computing and Language Knowledge Bases
Lei Wang | Shiwen Yu

pdf
Semantic class induction and its application for a Chinese voice search system
Yali Li | Weiqun Xu | Yonghong Yan

pdf
Reducing the False Alarm Rate of Chinese Character Error Detection and Correction
Shih-Hung Wu | Yong-Zhi Chen | Ping-che Yang | Tsun Ku | Chao-Lin Liu

pdf
Automatic Identification of Chinese Event Descriptive Clause
Liou Chen | Qiang Zhou

pdf
Bigram HMM with Context Distribution Clustering for Unsupervised Chinese Part-of-Speech tagging
Lidan Zhang | Kwok-Ping Chan | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

pdf
Mining Large-scale Parallel Corpora from Multilingual Patents: An English-Chinese example and its application to SMT
Bin Lu | Benjamin K. Tsou | Tao Jiang | Oi Yee Kwong | Jingbo Zhu

pdf
Studies on Automatic Recognition of Common Chinese Adverb’s usages Based on Statistics Methods
Hongying Zan | Junhui Zhang | Xuefeng Zhu | Shiwen Yu

pdf
Automatic Identification of Predicate Heads in Chinese Sentences
Xiaona Ren | Qiaoli Zhou | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

pdf
Selecting Optimal Feature Template Subset for CRFs
Xingjun Xu | Guanglu Sun | Yi Guan | Xishuang Dong | Sheng Li

pdf
A Statistical NLP Approach for Feature and Sentiment Identification from Chinese Reviews
Zhen Hai | Kuiyu Chang | Qinbao Song | Jung-jae Kim

pdf
Exploring Deep Belief Network for Chinese Relation Extraction
Yu Chen | Wenjie Li | Yan Liu | Dequan Zheng | Tiejun Zhao

pdf
Exploring English Lexicon Knowledge for Chinese Sentiment Analysis
Yulan He | Harith Alani | Deyu Zhou

pdf
Exploiting Social Q&A Collection in Answering Complex Questions
Youzheng Wu | Kawai Hisashi

pdf
Treebank of Chinese Bible Translations
Andi Wu

pdf
Using Topic Sentiment Sentences to Recognize Sentiment Polarity in Chinese Reviews
Jiang Yang | Min Hou

pdf
The Method of Improving the Specific Language Focused Crawler
Shan-Bin Chan | Hayato Yamana

pdf
Active Learning Based Corpus Annotation
Hongyan Song | Tianfang Yao | Chunyu Kit | Dongfeng Cai

pdf
Improving Chinese Word Segmentation by Adopting Self-Organized Maps of Character N-gram
Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

pdf
CMDMC: A Diachronic Digital Museum of Chinese Mandarin
Min Hou | Yu Zou | Yonglin Teng | Wei He | Yan Wang | Jun Liu | Jiyuan Wu

pdf
Kazakh Segmentation System of Inflectional Affixes
Gulila Altenbek | Xiao-long Wang

pdf
Space characters in Chinese semi-structured texts
Rongzhou Shen | Claire Grover | Ewan Klein

pdf
The CIPS-SIGHAN CLP2010 Chinese Word Segmentation Backoff
Hongmei Zhao | Qiu Liu

pdf
A Multi-layer Chinese Word Segmentation System Optimized for Out-of-domain Tasks
Qin Gao | Stephan Vogel

pdf
HMM Revises Low Marginal Probability by CRF for Chinese Word Segmentation
Degen Huang | Deqin Tong | Yanyan Luo

pdf
A Chinese Word Segmentation System Based on Structured Support Vector Machine Utilization of Unlabeled Text Corpus
Chongyang Zhang | Zhigang Chen | Guoping Hu

pdf
Chinese Word Segmentation with Conditional Support Vector Inspired Markov Models
Yu-Chieh Wu | Jie-Chi Yang | Yue-Shi Lee

pdf
A Boundary-Oriented Chinese Segmentation Method Using N-Gram Mutual Information
Ling-Xiang Tang | Shlomo Geva | Andrew Trotman | Yue Xu

pdf
Adaptive Chinese Word Segmentation with Online Passive-Aggressive Algorithm
Wenjun Gao | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

pdf
A Character-Based Joint Model for CIPS-SIGHAN Word Segmentation Bakeoff 2010
Kun Wang | Chengqing Zong | Keh-Yih Su

pdf
Incorporating New Words Detection with Chinese Word Segmentation
Hua-Ping Zhang | Jian Gao | Qian Mo | He-Yan Huang

pdf
High OOV-Recall Chinese Word Segmenter
Xiaoming Xu | Muhua Zhu | Xiaoxu Fei | Jingbo Zhu

pdf
Chinese word segmentation model using bootstrapping
Baobao Chang | Mansur Mairgup

pdf
CRF-based Experiments for Cross-Domain Chinese Word Segmentation at CIPS-SIGHAN-2010
Xiao Qin | Liang Zong | Yuqian Wu | Xiaojun Wan | Jianwu Yang

pdf
Term Contributed Boundary Tagging by Conditional Random Fields for SIGHAN 2010 Chinese Word Segmentation Bakeoff
Tian-Jian Jiang | Shih-Hung Liu | Cheng-Lung Sung | Wen-Lian Hsu

pdf
Chinese Word Segmentation based on Mixing Multiple Preprocessor and CRF
Jianping Shen | Xuan Wang | Hainan Zhao | Wenxiao Zhang

pdf
A domain adaption Word Segmenter For Sighan Backoff 2010
Jiang Guo | Wenjie Su | Yangsen Zhang

pdf
An Double Hidden HMM and an CRF for Segmentation Tasks with Pinyin’s Finals
Huixing Jiang | Zhe Dong

pdf
Combining Character-Based and Subsequence-Based Tagging for Chinese Word Segmentation
Jiangde Yu | Chuan Gu | Wenying Ge

pdf
Chinese Syntactic Parsing Evaluation
Qiang Zhou | Jingbo Zhu

pdf
Discriminative Parse Reranking for Chinese with Homogeneous and Heterogeneous Annotations
Weiwei Sun | Rui Wang | Yi Zhang

pdf
The SAU Report for the 1st CIPS-SIGHAN-ParsEval-2010
Qiaoli Zhou | Wenjing Lang | Yingying Wang | Yan Wang | Dongfeng Cai

pdf
Dependency Parser for Chinese Constituent Parsing
Xuezhe Ma | Xiaotian Zhang | Hai Zhao | Bao-Liang Lu

pdf
Technical Report of the CCID System for the 2th Evaluation on Chinese Parsing
Guangfan Sun

pdf
CRF tagging for head recognition based on Stanford parser
Yong Cheng | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Lei Lin

pdf
Treebank Conversion based Self-training Strategy for Parsing
Zhiguo Wang | Chengqing Zong

pdf
A Chinese LPCFG Parser with Hybrid Character Information
Wenzhi Xu | Chaobo Sun | Caixia Yuan

pdf
Complete Syntactic Analysis Bases on Multi-level Chunking
Zhipeng Jiang | Yu Zhao | Yi Guan | Chao Li | Sheng Li

pdf
The Chinese Persons Name Diambiguation Evaluation: Exploration of Personal Name Disambiguation in Chinese News
Ying Chen | Peng Jin | Wenjie Li | Chu-Ren Huang

pdf
A Multi-stage Clustering Framework for Chinese Personal Name Disambiguation
Huizhen Wang | Haibo Ding | Yingchao Shi | Ji Ma | Xiao Zhou | Jingbo Zhu

pdf
Combine Person Name and Person Identity Recognition and Document Clustering for Chinese Person Name Disambiguation
Ruifeng Xu | Jun Xu | Xiangying Dai | Chunyu Kit

pdf
A Pipeline Approach to Chinese Personal Name Disambiguation
Yang Song | Zhengyan He | Chen Chen | Houfeng Wang

pdf
Chinese Personal Name Disambiguation: Technical Report of Natural Language Processing Lab of Xiamen University
Xiang Zhu | Xiaodong Shi | Ningfeng Liu | YingMei Guo | Yidong Chen

pdf
Chinese Personal Name Disambiguation Based on Person Modeling
Hua-Ping Zhang | Zhi-Hua Liu | Qian Mo | He-Yan Huang

pdf
Jumping Distance based Chinese Person Name Disambiguation
Yu Hong | Fei Pei | Yue-hui Yang | Jian-min Yao | Qiao-ming Zhu

pdf
Research of People Disambiguation by Combining Multiple knowledges
Erlei Ma | Yuanchao Liu

pdf
DLUT: Chinese Personal Name Disambiguation with Rich Features
Dongliang Wang | Degen Huang

pdf
Person Name Disambiguation based on Topic Model
Jiashen Sun | Tianmin Wang | Li Li | Xing Wu

pdf
PRIS at Chinese Language Processing
Jiayue Zhang | Yichao Cai | Si Li | Weiran Xu | Jun Guo

pdf
Overview of the Chinese Word Sense Induction Task at CLP2010
Le Sun | Zhenzhong Zhang | Qiang Dong

pdf
Chinese Word Sense Induction with Basic Clustering Algorithms
Yuxiang Jia | Shiwen Yu | Zhengyan Chen

pdf
Triplet-Based Chinese Word Sense Induction
Zhao Liu | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang

pdf
Word Sense Induction using Cluster Ensemble
Bichuan Zhang | Jiashen Sun

pdf
LSTC System for Chinese Word Sense Induction
Peng Jin | Yihao Zhang | Rui Sun

pdf
NEUNLPLab Chinese Word Sense Induction System for SIGHAN Bakeoff 2010
Hao Zhang | Tong Xiao | Jingbo Zhu

pdf
Chinese Word Sense Induction based on Hierarchical Clustering Algorithm
Ke Cai | Xiaodong Shi | Yidong Chen | Zhehuang Huang | Yan Gao

pdf
ISCAS: A System for Chinese Word Sense Induction Based on K-means Algorithm
Zhenzhong Zhang | Le Sun | Wenbo Li

pdf
Soochow University: Description and Analysis of the Chinese Word Sense Induction System for CLP2010
Hua Xu | Bing Liu | Longhua Qian | Guodong Zhou

pdf
K-means and Graph-based Approaches for Chinese Word Sense Induction Task
Lisha Wang | Yanzhao Dou | Xiaoling Sun | Hongfei Lin

pdf
Applying Spectral Clustering for Chinese Word Sense Induction
Zhengyan He | Yang Song | Houfeng Wang