Ergina Kavallieratou

Also published as: E. Kavallieratou